Izolacja dachu
Just another WordPress site

Zalozenie całkowitej sztywnosci fundamentu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Założenie całkowitej sztywności fundamentu, przy jednoczesnym wprowadzeniu modelu podłoża Winklera-Zimmermanna, oznacza, że fundament doznaje przemieszczeń liniowych, a reakcja podloża przebiega również liniowo, tak jakby działał na konstrukcję od dołu wypór cieczy o gęstości = C. Jest to tradycyjny sposób obliczania fundamentów również obecnie, w przypadku fundamentu sztywnego najbardziej godny polecenia. Rozkłady reakcji podłoża pod fundamentem sztywnym w przypadkach różnych właściwości gruntu; widać z nich, że założenie rozkładu liniowego jest uśrednieniem poszczególnych wykresów. Przyjęcie pod sztywnym fundamentem modelu półpłaszczyzny czy półprzestrzeni sprężystej prowadzi do rozkładu reakcji podłoża. Pod krawędziami fundamentu powstają wówczas naprężenia teoretycznie nieskończenie duże, malejące ku środkowi fundamentu. Rozkład taki można z reguły uznać za zbyt niekorzystny, w rzeczywistości bowiem zjawisko uplastycznienia gruntu pod krawędziami (czy też usuwanie się gruntu spod skraju fundamentu) wyrównuje rozkład naprężeń pod stopą zbliżając go do kształtu liniowego. Przyjęcie całkowitej sztywności fundamentu umożliwia oddzielanie obliczania naprężeń w gruncie od wymiarowania fundamentu. Powstaje tutaj pozorna sprzeczność, polegająca na przyjęciu pełnej sztywności fundamentu przy określaniu reakcji podłoża, jego zaś odkształcalności przy wymiarowaniu. Tłumaczy się ono założeniem, że odkształcenia fundamentu są zbyt małe, aby wpływały na rozkład reakcji podłoża. Wspólną cechą fundamentów sprężystych, opartych na podłożu sprężystym, jest wzajemna zależność odkształceń fundamentu i podłoża. Niezależnie od tego, który z opisanych modeli podłoża zostanie przyjęły do obliczeń, układ fundament—podłoże jest statycznie niewyznaczalny, o nieskończonej lub skończonej liczbie stopni swobody. Zasady doboru modeli do występujących warunków gruntowych. Zasadnicze znaczenie dla prawidłowości obliczeń tego rodzaju układów ma właściwa ocena stosunku sztywności przekrojów fundamentu do odkształcalności podłoża. W miarę zwiększania się sztywności fundamentu dodatnie rzędne wykresu momentów w fundamencie wzrastają. Podobnie będą one wzrastać w miarę zwiększania się odkształcalności podłoża (zmniejszania się C). [więcej w: styropian ekstrudowany, blacha ruukki, zagospodarowanie wody deszczowej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki styropian ekstrudowany zagospodarowanie wody deszczowej