Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Schody z granitu’

Zalozenie całkowitej sztywnosci fundamentu

Posted in Uncategorized  by admin
January 15th, 2018

Założenie całkowitej sztywności fundamentu, przy jednoczesnym wprowadzeniu modelu podłoża Winklera-Zimmermanna, oznacza, że fundament doznaje przemieszczeń liniowych, a reakcja podloża przebiega również liniowo, tak jakby działał na konstrukcję od dołu wypór cieczy o gęstości = C. Jest to tradycyjny sposób obliczania fundamentów również obecnie, w przypadku fundamentu sztywnego najbardziej godny polecenia. Rozkłady reakcji podłoża pod fundamentem sztywnym w przypadkach różnych właściwości gruntu; widać z nich, że założenie rozkładu liniowego jest uśrednieniem poszczególnych wykresów. Przyjęcie pod sztywnym fundamentem modelu półpłaszczyzny czy półprzestrzeni sprężystej prowadzi do rozkładu reakcji podłoża. Pod krawędziami fundamentu powstają wówczas naprężenia teoretycznie nieskończenie duże, malejące ku środkowi fundamentu. Rozkład taki można z reguły uznać za zbyt niekorzystny, w rzeczywistości bowiem zjawisko uplastycznienia gruntu pod krawędziami (czy też usuwanie się gruntu spod skraju fundamentu) wyrównuje rozkład naprężeń pod stopą zbliżając go do kształtu liniowego. Przyjęcie całkowitej sztywności fundamentu umożliwia oddzielanie obliczania naprężeń w gruncie od wymiarowania fundamentu. Powstaje tutaj pozorna sprzeczność, polegająca na przyjęciu pełnej sztywności fundamentu przy określaniu reakcji podłoża, jego zaś odkształcalności przy wymiarowaniu. Tłumaczy się ono założeniem, że odkształcenia fundamentu są zbyt małe, aby wpływały na rozkład reakcji podłoża. Wspólną cechą fundamentów sprężystych, opartych na podłożu sprężystym, jest wzajemna zależność odkształceń fundamentu i podłoża. Niezależnie od tego, który z opisanych modeli podłoża zostanie przyjęły do obliczeń, układ fundament—podłoże jest statycznie niewyznaczalny, o nieskończonej lub skończonej liczbie stopni swobody. Zasady doboru modeli do występujących warunków gruntowych. Zasadnicze znaczenie dla prawidłowości obliczeń tego rodzaju układów ma właściwa ocena stosunku sztywności przekrojów fundamentu do odkształcalności podłoża. W miarę zwiększania się sztywności fundamentu dodatnie rzędne wykresu momentów w fundamencie wzrastają. Podobnie będą one wzrastać w miarę zwiększania się odkształcalności podłoża (zmniejszania się C). [więcej w: Domy letniskowe drewniane producent, Schody z granitu, Płyty z piaskowca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Schody z granitu’

Zalozenie całkowitej sztywnosci fundamentu

Posted in Uncategorized  by admin
January 15th, 2018

W celu uniknięcia przycinania bloków zaleca się przy projektowaniu budynków o ścianach z elementów gazobetonowych przestrzegać zasady wymiarowania modułowego. Za moduł budowlany można przyjąć sumę wymiaru długości bloku połówkowego plus grubość spoiny, tj. MO = 24+1 = 25 cm, szerokość filarów należy przyjmować równą wielokrotności szerokości bloku zwiększonej o łączną grubość spoin, czyli n MO. Przyjmowanie szerokości filarów o innych wymiarach niż wielokrotność modułu wymagałaby stosowania ćwiartek, co wpływa na zmniejszenie wytrzymałości filaru. Grubość ścian zewnętrznych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić w naszych warunkach klimatycznych: a) przy stosowaniu bloków z gazobetonu odmiany 0,5 i 0,7 co najmniej 24 cm, w budynkach o ogrzewaniu ciągłym (centralnym); w budynkach wiejskich ze względu na słabe ich ogrzewanie i większą wilgotność pomieszczeń wskazane jest stosowanie ściany grubszej, tj. z bloków odmiany 0,5 24+1 +6 = 31 cm, a z bloków odmiany 0,724+1+12 = 37 cm, b) przy stosowaniu bloków i płyt odmiany 0,9 i 1,037 cm, co wynika z wymiarów produkowanych bloków i płyt z gazobetonu tej odmiany. Obserwacje poczynione w budynkach mieszkalnych wykonanych z bloków gazobetonowych w ostatnich latach w Polsce wskazują, że w okresach większych mrozów występuje, zwłaszcza pierwszej zimy po oddaniu budynku do zamieszkania, zjawisko przemarzania ścian przede wszystkim w narożnikach, występujące w postaci siatki spoin na tynku. Temperatura tych pomieszczeń mimo normalnego ogrzewania jest również zbyt niska. W Szwecji natomiast, pomimo ostrzejszych warunków klimatycznych, stosowana jest z powodzeniem grubość ścian 24 cm z gazobetonu odmiany 0,7. Przyczyny ujemnych objawów przemarzania ścian w naszym klimacie na podstawie poczynionych dotychczas badań i obserwacji spowodowane są: a) nagromadzeniem wilgoci w murze gazobetonowym w okresie wykonywania budynku i powolnym jej parowaniem; parowanie to utrudnione jest ponadto wskutek wymaganej przez obowiązujące instrukcje wykonawstwa rapówłoi cementowej, dawanej od zewnątrz ściany w czasie murowania: b) nie zawsze odpowiadającym odmianie 07 ciężarem objętościowym gazobetonu, a z reguły wyższym: c) stosowanie zbyt mocnych zapraw cementowo-wapiennych lub nawet cementowych o dużym ciężarze objętościowym przy jednoczesnym pogrubieniu spoin, dochodzącym nieraz do 2+2,5 cm; d) niedokładnym wypełnieniem spoin zwłaszcza pionowych, co podczas silnych wiatrów powoduje nieraz przewiewanie ścian. [patrz też: Domy letniskowe drewniane producent, Schody z granitu, Płyty z piaskowca ]

Comments Off

« Previous Entries