Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘okna tarasowe przesuwne ceny’

Temperatura skrawania

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Niekorzystne własności cieplne tworzyw sztucznych stwarzają duże trudności podczas ich obróbki skrawaniem. Mała przewodność cieplna utrudnia odprowadzanie ciepła powstającego w czasie obróbki. Jest ona natomiast powodem, dla którego temperatury skrawania nie mogą przekraczać lokalnie temperatur krytycznych. Na skutek tych własności zmienia się również bilans cieplny procesu skrawania. Mianowicie, inne niż dla metali, są wzajemne stosunki ciepła odprowadzanego przez wiór, narzędzie, materiał obrabiany, otoczenie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘okna tarasowe przesuwne ceny’

Temperatura skrawania

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Stosowanie noży o odpowiednich elementach geometrycznych ostrza sprowadza się przede wszystkim do stosowania noży o racjonalnie dobranym kącie pochylenia głównej krawędzi skrawającej ż. Noże dłutownicze oraz noże strugarskie do strugania, w którym kierunek ruchu posuwowego jest prostopadły do osi trzonka noża, powinny mieć kąt pochylenia krawędzi skrawającej ż 20+45 0 . Tak duży kąt powoduje, że krawędź skrawająca noża podczas wyprowadzania z tworzywa wynurza się z niego w ten sposób, że najpierw wynurza się punkt krawędzi skrawającej, położony na wysokości odpowiadającej głębokości skrawania, a następnie w sposób ciągły dalsze jej punkty, na końcu wierzchołek. Taki sposób wynurzania się krawędzi skrawającej z obrabianego tworzywa jest powodem, że naciski krawędzi skrawającej, działające na obrabiane tworzywo w kierunku ruchu roboczego, są rozłożone pod kątem ż wzdłuż krawędzi skrawającej. Rozkład ten uzależniony jest głównie od wielkości kąta pochylenia krawędzi skrawającej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘okna tarasowe przesuwne ceny’

Temperatura skrawania

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Wiercenie Otworów jest powszechnie spotykanym sposobem obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych. Stosuje się je równie często do wiercenia tworzyw termoplastycznych, jak i termoutwardzalnych. W tworzywach termoplastycznych wierci się otwory przede wszystkim w przedmiotach otrzymywanych przez wtryskiwanie, wytłaczanie i prasowanie. Szczególnie często wierci się otwory w wypraskach. Prasowanie bowiem otworów, zwłaszcza głębokich, jest często trudne na skutek wyłamywania się rdzeni lub ich odkształcenia przez tłoczywo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘okna tarasowe przesuwne ceny’

Temperatura skrawania

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Siłę skrawania P podczas wiercenia tworzyw sztucznych, podobnie jak podczas wiercenia metali, można rozłożyć na dwie składowe: osiową PJ i obwodową Pz. Kierunki tych składowych oraz ich punkt zaczepienia są takie, jak w przypadku wiercenia metali. Przyjmuje się przy tym całkowicie symetryczne obciążenie wiertła. Pomiary sił osiowych P, i momentów obrotowych M podczas wiercenia go, wykazały ich stosunkowo małe wartości. Dla v 18,8 m/min i p 0,23 mm,obr siła osiowa wynosi 13 kG. Można obliczyć, iż dla tych samych warunków skrawania ta sama siła podczas wiercenia stali o Rr 75 kG/mm2 WYnosi ok. 350 kG. Trwałość ostrzy Badania procesu wiercenia różnych tworzyw sztucznych wykazały, że zużycie ostrzy następuje przede wszystkim na powierzchni przyłożenia i jest zużyciem ściernym. W przypadkach wiercenia tworzyw dobrze skrawalnych, wierconych wiertłami ze stali szybkotnących, zużycie ostrzy następuje głównie w początkowej fazie procesu skrawania, po czym wzrasta bardzo nieznacznie. Zależność składowej osiowej Pa siły skrawania i momentu obrotowego M od sumarycznej długości L otworów podczas wiercenia polichlorku winylu wiertłem ze stali szybkotnącej. Począwszy od L 400 mm, wzrost Px M jest nieznaczny. Ponieważ zarówno jak i M zależą od zużycia ostrzy, wobec tego można wyciągnąć wniosek, że począwszy od zużycia wiertła, odpowiadającego sumarycznej długości wierconych otworów L 400 mm, wzrasta ono bardzo mało wraz z upływem czasu skrawania. [hasła pokrewne: brico depot torun, okna tarasowe przesuwne ceny, średnice rur kanalizacyjnych ]

Comments Off

« Previous Entries