Izolacja dachu
Just another WordPress site

Współczynnik podatności

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Współczynnik podatności może być stały lub zmienny. W pierwszym przypadku c const. i wszystkie sprężyny modelu mają jednakową sprężystość. Model jest scharakteryzowany jednym parametrem C (w kG/m3) i jest znany w literaturze jako podłoże Winklera-Zimmermanna. Odkształcalność i zastosowanie modelu wymaga określenia współczynnika podatności podłoża w istniejących warunkach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Fundamenty bezpośrednie

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Klasyfikacja fundamentów bezpośrednich Fundamenty bezpośrednie przekazują obciążenie budowli wprost na podłoże budowlane. Bezpośrednie posadowienie budowli wykonywane jest w wykopie otwartym, odznacza się prostotą i stosunkowo tanim kosztem realizacji. Ze względu na te cechy zaleca się stosowanie fundamentowania bezpośredniego w jak najszerszym zakresie. Jeżeli warunki gruntowe bądź względy użytkowe wyłączają wykonanie fundamentów bezpośrednich, należy rozważyć trudniejsze sposoby posadowienia. Klasyfikacja fundamentów ze względu na ich konstrukcję Fundamenty bezpośrednie mają rozmaite formy konstrukcyjne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Ruszty

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ruszty fundamentowe, będące regularnymi układami ław fundamentowych, przenoszącymi z reguły obciążenia ze słupów na podłoże; wyróżniamy prostokątne (ortogonalne) ruszty fundamentowe, w których poszczególne kierunki ław przecinają się pod kątem prostym, a słupy ustawione są na skrzyżowaniach; ruszty fundamentowe należą do fundamentów bezpośrednich o określonych sztywnościach na zginanie w dwóch kierunkach w płaszczyznach pionowych. Płyty fundamentowe, przenoszące obciążenie na nich spoczywające bezpośrednio na podłoże budowlane; ze względu na nieznaczną grubość w stosunku do wymiarów w planie oraz zdolność do przenoszenia obciążeń przez zginanie płyty stanowią często ekonomiczne rozwiązanie posadowienia na gruntach słabych. Skrzynie fundamentowe, będące najbardziej złożonym rodzajem bezpośredniego posadowienia budowli; rozróżnia się skrzynie otwarte, w których dno stanowi żelbetowa płyta posadowienia, boki ściany piwnic betonowane na miejscu; w przypadku gdy do współpracy włącza sie także stropy nad piwnicami, powstaje zamknięta skrzynia fundamentowa; ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz słupy w obrębie piwnic stanowią połączenia pomiędzy płytami posadowienia i stropu, tworząc konstrukcję o dużej sztywności na zginanie. Klasyfikacja fundamentów ze względu na założenia obliczeniowe. Obliczeniowe podstawy do wymiarowania fundamentów formułuje się uwzględniając cechy wytrzymałościowe fundamentu oraz podłoża budowlanego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Grodze

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Możliwe jest dwojakie rozwiązanie: a) grodzę wykonuje się od razu na całą szerokość rzeki powyżej projektowanej budowli, przy czym wodę rzeki odprowadza się specjalnie do tego celu wykonanymi kanałami obiegowymi, które wychodzą powyżej grodzy, a wracają do koryta rzeki poniżej projektowanej budowli; sposób ten stasowany jest przy budowie zapór, b) grodze i zarazem projektowaną budowlę wykonuje się odcinkami pozostawiając na każdym etapie robót taki swobodny przekrój rzeki, aby mogła nim przepłynąć cala ilość wody. spodziewana w tym czasie; sposób ten stosowany jest przy budowie jazów i Śluz; zwykle dzieli sie budowę na dwie lub trzy fazy; przy dwu fazach buduje się grodze nawiązując je za każdym razem do innego brzegu, przy trzech zaś fazach grodza środkowego odcinka wykonywana jest zwykle jako pierścieniowa. W takich przypadkach woda przepływa początkowo przez nie obudowane koryto, w dalszych zaś fazach budowy przez już wykonane i pozostawione jako Otwarte fragmenty budowli. Grodze należy tak zaprojektować, aby w przestrzeni przez nią otoczonej zmieściła się nie tylko projektowana budowla, ale również, aby było zapewnione niezbędne miejsce na ustawienie sprzętu, deskowań i rusztowań, na podręczne składy materiałów (główne składy materiałów zakłada się na brzegu) oraz na pasy komunikacyjne wokół budowli i wewnętrznej strony grodzy. Pasy te są niezbędne ze względu na organizację robót przy wykonaniu fundamentów, jak i na konieczność dokonywania stałej, dokładnej inspekcji stanu grodzy na całej jej długości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zalozenie całkowitej sztywnosci fundamentu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Założenie całkowitej sztywności fundamentu, przy jednoczesnym wprowadzeniu modelu podłoża Winklera-Zimmermanna, oznacza, że fundament doznaje przemieszczeń liniowych, a reakcja podloża przebiega również liniowo, tak jakby działał na konstrukcję od dołu wypór cieczy o gęstości = C. Jest to tradycyjny sposób obliczania fundamentów również obecnie, w przypadku fundamentu sztywnego najbardziej godny polecenia. Rozkłady reakcji podłoża pod fundamentem sztywnym w przypadkach różnych właściwości gruntu; widać z nich, że założenie rozkładu liniowego jest uśrednieniem poszczególnych wykresów. Przyjęcie pod sztywnym fundamentem modelu półpłaszczyzny czy półprzestrzeni sprężystej prowadzi do rozkładu reakcji podłoża. Pod krawędziami fundamentu powstają wówczas naprężenia teoretycznie nieskończenie duże, malejące ku środkowi fundamentu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Układy sprężyste

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Układy sprężyste (belki, płyty), w których stan naprężenia zależy od promieni krzywizn powstających w poszczególnych przekrojach wskutek działania sił wewnętrznych. Krzywizny zależą od cech sprężystych tych układów. Określenie sprężystości układu nie natrafia na szczególne trudności. Na przykład dla fundamentu pasmowego zachodzić będzie związek EJ—Mp, [7-8] gdzie: EJ — sztywność przekroju na zginanie, J — moment. bezwładności pola przekroju względem osi poziomej, przechodzącej przez środek ciężkości, E — moduł sprężystości materiału fundamentu, Q — promień krzywizny belki zgiętej, M — moment zginający w rozważanym przekroju belki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Przyjęcie do obliczeń odpowiedniego modelu mechanicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przyjęcie do obliczeń odpowiedniego modelu mechanicznego zależy od następujących czynników: ukształtowania podłoża (jednolite czy uwarstwione), miąższości poszczególnych warstw i ich cech fizykomechanicznych (ściśliwość, zdolność przenoszenia ścinania, cechy plastyczne itp.), wymiarów powierzchni posadowienia oraz jej kształtu, Model mechaniczny podłoża jest więc zespołem współpracujących ze sobą elementów o parametrach fizycznych dostosowanych do odwzorowania pracy podłoża rzeczywistego. Można przy tym wyróżnić modele statyczne, określające pracę podłoża pod wpływem jednokrotnych obciążeń o skończonej wartości, modele dynamiczne, określające pracę podłoża w czasie pod wpływem oddziaływań dynamicznych, wreszcie modele reologiczne, ujmujące zagadnienie zachowania się podłoża w czasie pod wpływem zmieniających sie cech fizykomechanicznych bądź filtracji itp. Przy obecnym stanie wiedzy nie trudno jest budować nawet skomplikowane wieloparametrowe modele mechaniczne, obrazujące wiernie wiele cech rzeczywistego podłoża budowlanego. Znacznie trudniejsze jest posługiwanie się tymi modelami w celu uzyskania rozwiązań numerycznych. Z tych względów zakłada się zwykle pewne uproszczenia, przyjmując modele mechaniczne o niewielkiej liczbie parametrów fizycznych i geometrycznych i określające równocześnie zakres zastosowania oraz sposob ich doboru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Kryteria stosowania poszczególnych modeli statycznych podłoża

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Stosowanie dowolnego modelu podłoża bez dokładnej analizy gruntu nie jest celowe. Najchętniej stosuje się w praktyce te metody, które mają opracowania tabelaryczne, a takie istnieją w przypadkach podłoża Winklera-Zimmermanna oraz Gorbunowa-Posadowa. Należy jednak pamiętać, że w konkretnym przypadku powinno się zastosować ten model podłoża — choćby nie miał ujęcia tabelarycznego — który najlepiej odwzorowuje istniejące warunki gruntowe. Nie ma tu metody uniwersalnej. Metoda taka w odniesieniu do rozwiązywania układów sprężystych na podłożu budowlanym może powstać jedynie w drodze pełnego powiązania zależności uzyskiwanych przez badania w mechanice gruntów z zależnościami ujmowanymi numerycznie w obliczeniach konstrukcji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Metody Zemoczkina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zadania rozwiązuje się zarówno dla modelu płaskiego, jak i przestrzennego za pomocą skomplikowanych szeregów potęgowych, a praktyczne wyniki podaje się w postaci tablic. Druga metoda jest oparta na metodzie sił w powiązaniu z elementami teorii sprężystości. Zakres zagadnień, które można rozwiązać metodą Zemoczkina, obejmuje wymiarowanie fundamentów pasmowych, płytowych, ustalanie wpływów na sąsiednie budynki, uwzględnianie wpływu ograniczenia warstwy ściśliwej na posadowienie itp. Przy rozwiązywaniu zagadnienia płaskiego obie metody opierają się na wzorze Flamanta, określającym przemieszczenie górnej krawędzi pól— płaszczyzny obciążonej silą skupioną In, gdzie: go, En — współczynnik Poissona i moduł sprężystości gruntu. utożsamiony przy jednokrotnym obciążeniu z modułem ściśliwości gruntu, różnica przemieszczeń pionowych punktu o współrzędnej x na górnej krawędzi tarczy i punktu o współrzędnej t na tej krawedzi. Read the rest of this entry »

Comments Off

polepszenie wartosci termicznych sciany

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W przypadku będących w dyspozycji kruszyw cięższych, jak gruz ceglany, wapienie itp., można osiągnąć polepszenie wartości termicznych ściany oraz zmniejszenie ciężaru bloków, przez przejście z bloków pełnych na bloki z pustkami o kształcie szczelinowym lub innym, podobnie jak to ma miejsce w małowymiarowych pustakach ściennych. Takie rozwiązanie komplikuje jednak konstrukcję i technologię wykonania bloków. Nie ma jeszcze, jak dotychczas, potwierdzonych naukowo lub praktycznie ustaleń, przy jakim ciężarze objętościowym betonu celowe jest przejście z konstrukcji bloków pełnych na bloki drążone. W Związku Radzieckim uważa się, że ta granica znajduje się w pobliżu 1500 kG/m3. Dalszym ważnym czynnikiem mającym poważny wpływ na kształtowanie się kosztu budowy ścian wielkoblokowych, co szczególnie powinien mieć na uwadze projektant, jest liczba typów bloków stosowanych w danym obiekcie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »