Izolacja dachu
Just another WordPress site

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Toczenie fenoplastów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Z literatury wynika, że podczas toczenia fenoplastów z napełniaczem proszkowym z przebadanych gatunków węglików spiekanych najmniejsze zużycie wykazał gatunek drobnoziarnisty, oznaczony symbolem BK6M. Zużycie jego było przykładowo: 2 razy mniejsze niż gatunku TT10K8B, 3 razy mniejsze niż gatunku BK8 i BK4, 10 razy mniejsze niż spieków ceramicznych UN1332 oraz 20 razy mniejsze niż gatunku TT7K12 D. W jednakowych warunkach fenolowego laminatu tkaninowego nożami o różnych materiałach ostrzy. Trwałość ostrzy z węglików spiekanych jest około 10 razy większa, niż ostrzy ze stali narzędziowej węglowej i około 4 razy większa, niż ostrzy ze stali szybkotnącej. Ze spieków ceramicznych, jak wykazały badania, najkorzystniejszym okazał się gatunek 1-01332. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Toczenie fenoplastów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Aby przystosować tokarkę do metali do toczenia tworzyw sztucznych, wystarczy z reguły wymiana narzędzia oraz zainstalowanie dobrze działającego wyciągu. Można jednocześnie zainstalować urządzenie do chłodzenia noża sprężonym powietrzem. Sprężone powietrze, po opuszczeniu dyszy, chłodzi narzędzie, usuwa wióry, pyły i gazy, następnie zostaje odprowadzone łącznie z zanieczyszczeniami przez urządzenie wentylacyjne. Z badań, wykonywanych przez różnych badaczy, wynika, że pobór mocy podczas toczenia tworzyw sztucznych jest znacznie mniejszy, niż podczas toczenia metali. Silnik tokarki do metali jest więc niedociążony. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Toczenie fenoplastów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podkładki zabezpieczające obrabiane są razem z tworzywem, muszą wiec być wykonane z tego samego tworzywa sztucznego lub z materiału o skrawalności takiej samej lub lepszej od skrawalności tworzywa toczonego. Często wykonuje się je z drewna. Jest to sposób najstarszy, dość skuteczny, lecz ma następujące wady: jest niewygodny, zmniejsza wydajność obróbki i zwiększa koszty wytwarzania. Sposób ten polega na zmniejszeniu posuwu podczas wyprowadzania noża z materiału oraz na jednoczesnym zwiększeniu prędkości skrawania. Ponadto zmniejszenie głębokości skrawania zmniejsza niebezpieczeństwo powstawania anomalii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Toczenie fenoplastów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W przypadku toczenia dużego asortymentu części z tworzyw sztucznych o niedużych wymiarach na tym samym stanowisku, wygodnie jest stosować wyciąg uniwersalny. Urządzenia stosowane są w produkcji seryjnej i mogą być wykorzystywane do jednoczesnej obsługi kilku stanowisk obróbkowych. Zagadnienia technologiczne Procesy technologiczne przedmiotów z tworzyw sztucznych, obrabianych na tokarkach, projektuje się w oparciu o te same zasady, co w przypadkach toczenia przedmiotów metalowych. Jednak niekiedy szczegóły procesów technologicznych mogą się różnić między sobą. Wynika to z cech specyficznych tworzyw sztucznych, które trzeba zawsze mieć na uwadze, projektując proces technologiczny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Toczenie fenoplastów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Stosowanie noży o odpowiednich elementach geometrycznych ostrza sprowadza się przede wszystkim do stosowania noży o racjonalnie dobranym kącie pochylenia głównej krawędzi skrawającej ż. Noże dłutownicze oraz noże strugarskie do strugania, w którym kierunek ruchu posuwowego jest prostopadły do osi trzonka noża, powinny mieć kąt pochylenia krawędzi skrawającej ż 20+45 0 . Tak duży kąt powoduje, że krawędź skrawająca noża podczas wyprowadzania z tworzywa wynurza się z niego w ten sposób, że najpierw wynurza się punkt krawędzi skrawającej, położony na wysokości odpowiadającej głębokości skrawania, a następnie w sposób ciągły dalsze jej punkty, na końcu wierzchołek. Taki sposób wynurzania się krawędzi skrawającej z obrabianego tworzywa jest powodem, że naciski krawędzi skrawającej, działające na obrabiane tworzywo w kierunku ruchu roboczego, są rozłożone pod kątem ż wzdłuż krawędzi skrawającej. Rozkład ten uzależniony jest głównie od wielkości kąta pochylenia krawędzi skrawającej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Toczenie fenoplastów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wiercenie Otworów jest powszechnie spotykanym sposobem obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych. Stosuje się je równie często do wiercenia tworzyw termoplastycznych, jak i termoutwardzalnych. W tworzywach termoplastycznych wierci się otwory przede wszystkim w przedmiotach otrzymywanych przez wtryskiwanie, wytłaczanie i prasowanie. Szczególnie często wierci się otwory w wypraskach. Prasowanie bowiem otworów, zwłaszcza głębokich, jest często trudne na skutek wyłamywania się rdzeni lub ich odkształcenia przez tłoczywo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Toczenie fenoplastów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Siłę skrawania P podczas wiercenia tworzyw sztucznych, podobnie jak podczas wiercenia metali, można rozłożyć na dwie składowe: osiową PJ i obwodową Pz. Kierunki tych składowych oraz ich punkt zaczepienia są takie, jak w przypadku wiercenia metali. Przyjmuje się przy tym całkowicie symetryczne obciążenie wiertła. Pomiary sił osiowych P, i momentów obrotowych M podczas wiercenia go, wykazały ich stosunkowo małe wartości. Dla v 18,8 m/min i p 0,23 mm,obr siła osiowa wynosi 13 kG. Można obliczyć, iż dla tych samych warunków skrawania ta sama siła podczas wiercenia stali o Rr 75 kG/mm2 WYnosi ok. 350 kG. Trwałość ostrzy Badania procesu wiercenia różnych tworzyw sztucznych wykazały, że zużycie ostrzy następuje przede wszystkim na powierzchni przyłożenia i jest zużyciem ściernym. W przypadkach wiercenia tworzyw dobrze skrawalnych, wierconych wiertłami ze stali szybkotnących, zużycie ostrzy następuje głównie w początkowej fazie procesu skrawania, po czym wzrasta bardzo nieznacznie. Zależność składowej osiowej Pa siły skrawania i momentu obrotowego M od sumarycznej długości L otworów podczas wiercenia polichlorku winylu wiertłem ze stali szybkotnącej. Począwszy od L 400 mm, wzrost Px M jest nieznaczny. Ponieważ zarówno jak i M zależą od zużycia ostrzy, wobec tego można wyciągnąć wniosek, że począwszy od zużycia wiertła, odpowiadającego sumarycznej długości wierconych otworów L 400 mm, wzrasta ono bardzo mało wraz z upływem czasu skrawania. [hasła pokrewne: brico depot torun, okna tarasowe przesuwne ceny, średnice rur kanalizacyjnych ]

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Toczenie fenoplastów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wodę i emulsję stosuje sie często w przypadku toczenia polichlorku winylu i poliamidów. Te ostatnie toczy się niekiedy przy stosowaniu olejów mineralnych. Podczas toczenia polimerów powstające wióry bardzo często w praktyce mają postać ciągłą, Wióry postaci ciągłej mają tendencję do okręcania się wokół przedmiotu obrabianego. Wiór może mieć taką temperaturę, w której łatwo zgrzewa się z powierzchnią przedmiotu obrabianego. Ponadto okręcone wióry uniemożliwiają obserwację strefy skrawania i powierzchni obrobionej, niekiedy uniemożliwiając toczenie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Toczenie fenoplastów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Tablicę wykonano na podstawie wielu informacji z materiałów źródłowych. Dane, zawarte w literaturze źródłowej, są często nieporównywalne i sprzeczne, dlatego też w tych przypadkach przedstawiono dane liczbowe z odnośnikami do literatury, z której je zaczerpnięto. Przypadek braku danych oznaczono symbolem W celu korzystania z tablicy i w tym przypadku, można posłużyć się, jako orientacyjnymi, danymi liczbowymi dla tworzyw o podobnej budowie i własnościach. Z elementów geometrycznych ostrza, w przypadku braku danych szczegółowych, można przyjąć orientacyjnie: ż = 0 0 , z 450 . 45 0 , r 1+4 mm. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Toczenie fenoplastów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Możliwe jest dwojakie rozwiązanie: a) grodzę wykonuje się od razu na całą szerokość rzeki powyżej projektowanej budowli, przy czym wodę rzeki odprowadza się specjalnie do tego celu wykonanymi kanałami obiegowymi, które wychodzą powyżej grodzy, a wracają do koryta rzeki poniżej projektowanej budowli; sposób ten stasowany jest przy budowie zapór, b) grodze i zarazem projektowaną budowlę wykonuje się odcinkami pozostawiając na każdym etapie robót taki swobodny przekrój rzeki, aby mogła nim przepłynąć cala ilość wody. spodziewana w tym czasie; sposób ten stosowany jest przy budowie jazów i Śluz; zwykle dzieli sie budowę na dwie lub trzy fazy; przy dwu fazach buduje się grodze nawiązując je za każdym razem do innego brzegu, przy trzech zaś fazach grodza środkowego odcinka wykonywana jest zwykle jako pierścieniowa. W takich przypadkach woda przepływa początkowo przez nie obudowane koryto, w dalszych zaś fazach budowy przez już wykonane i pozostawione jako Otwarte fragmenty budowli. Grodze należy tak zaprojektować, aby w przestrzeni przez nią otoczonej zmieściła się nie tylko projektowana budowla, ale również, aby było zapewnione niezbędne miejsce na ustawienie sprzętu, deskowań i rusztowań, na podręczne składy materiałów (główne składy materiałów zakłada się na brzegu) oraz na pasy komunikacyjne wokół budowli i wewnętrznej strony grodzy. Pasy te są niezbędne ze względu na organizację robót przy wykonaniu fundamentów, jak i na konieczność dokonywania stałej, dokładnej inspekcji stanu grodzy na całej jej długości. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »